ایستاده از راست به چپ آقای مظفر قربانی - ؟ - آقای حسن علیپور - حاج ولی اله یوسفی کنعانی - ؟ و افراد نشسته آقای عزت طغرانگار و نصرت جعفری 7 33 jafari1 jafari2 jafari3 jafari4 jafari5 jafari6 jafari7 jafari8 jafari photo galleries lightboxby VisualLightBox.com v6.1